முக்கியச் செய்திகள்

இலங்கைக்கு அடுத்த மாதம் விஜயம் செய்யவுள்ள எலான் மஸ்க்

செய்திகள்
சினிமாச் செய்திகள்
சிறப்புச் செய்திகள்