வெறும் கண்களுக்குத் தெரியக் கூடிய புதிய நட்சத்திரம்?

பூமியில் இருந்து 3000 ஒளியாண்டுகள் தொலைவிலுள்ள T Coronae Borealis என்ற இரட்டை நட்சத்திரத் தொகுதியில் மிகப் பெரிய சிவப்புக் குள்ளன் (Red Dwarf) நட்சத்திரத்தினால் அருகே இருக்கும் வெள்ளைக் குள்ளன் நட்சத்திரம் (White Dwarf) ஈர்க்கப் படும் Nova outburst என்ற நிகழ்வின் காரணமாக பூமியில் இருந்து பார்க்கும் மனிதனின் வெறும் கண்களுக்கு துருவ நட்சத்திரமான சிரியஸ் இற்கு இணையான பிரகாசம் கொண்ட புது நட்சத்திரம் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஜொலிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது. […]