துண்டு விழும் தொகையை குறைக்கும் நோக்கில் பாதீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது

நாட்டின் அபிவிருத்தியை வலுப்படுத்தவும், பாதீட்டின் துண்டு விழும் தொகையை உகந்த அளவில் குறைக்கும் நோக்கிலும் இம்முறை பாதீடு