இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 262 ரூபா 37 சதம். விற்பனை பெறுமதி 271 ரூபா 1 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 223 ரூபா 77 சதம் விற்பனை பெறுமதி 232 ரூபா 33 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 20 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 17 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 153 ரூபா 39 சதம் விற்பனை பெறுமதி 159 ரூபா 52 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 138 ரூபா 70 சதம். விற்பனை பெறுமதி 144 ரூபா 90 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 38 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 24 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 74 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 81 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 67 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 531 ரூபா 63 சதம், ஜோர்தான் தினார் 282 ரூபா 71 சதம், குவைட் தினார் 663 ரூபா 6 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 66 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 43 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 57 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.