உரிமம் பெற்ற நிதி நிறுவனங்களுக்கு அதிக வெளிநாட்டு கடன்களை பெறும் வாய்ப்பு

உரிமம் பெற்ற நிதி நிறுவனங்களினால் மேற்கொள்ளப்படும், வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகளுக்கு வசதியளிப்பதற்கு, ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் கட்டமைப்பு ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்த இலங்கை மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளது.

வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகளின் காலம், 2 ஆண்டுகளாக அல்லது அதற்கு கூடுதலானதாக இருத்தல் வேண்டும்.

அத்துடன், உரிமம்பெற்ற நிதி நிறுவனங்கள், அத்தகைய வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகளின் செலவினை, இலங்கை மத்திய வங்கியினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட வரையறைக்குள் பேணுமாறு கோரப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முழுவடிவம்

யாழ் நகரில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தாரணி சுப்பர் மார்க்கெட் – யாழ் தட்டாதெருச் சந்தியின் அருகில் 
TharanySuperMarket.com

உங்கள் வாசல் தேடி வருகிறது!! லங்காபேஸ் இணையம் வீட்டிட்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில்! LankaFace.com


LankaFace.com


Hi2World.com


O2Oexam.com

TharanySuperMarket.com

Address  : No. 758 Kankesanturai Road, Jaffna 40000, Sri Lanka
Contact  : +94 212 223 433
Location : https://maps.app.goo.gl/8vpiuxH712fq9EN86