25000 மில்லியன் ரூபா செலவில் தெற்காசியாவில் ஆகக் உயரமான மேம்பாலம்

தெற்காசியாவில் ஆகக் உயரமான மேம்பாலம் கொழும்பில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது.

25000 மில்லியன் ரூபா (25 பில்லியன்) செலவில் அமைக்கப்பட உள்ள இந்தப் பாலம் ஐந்து மாடிகள் உயரத்தைக் கொண்டதாக இரண்டு கட்டடத் தொகுதிகளில் அமைக்கப்பட உள்ளது. 175 மீற்றர் உயரத்தைக் கொண்டதும், 10 மீற்றர் அகலத்தைக் கொண்டதுமாக இது நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளது.