2019 இலங்கையின் பணவீக்கம் 5.60 %

கொ.நு.வி.சு மற்றும் தே.நு.வி.சு ஆகிய நுகர்வு விலைச்சுட்டெண்கள் இலங்கையின் குறிப்பிடத்தக்க கூடையிலுள்ள நுகர்வுப்பொருட்கள் மற்றும் பணிகள் விலைகளின் பொதுவான அசைவினை அளவிடுகின்றது.

Date Colombo Consumer Price Index (CCPI) National Consumer Price Index (NCPI)
Headline Inflation
 (Y-o-Y)
Core Inflation
 (Y-o-Y)
Headline Inflation
 (Y-o-Y)
Core Inflation
 (Y-o-Y)
2019
January 3.70 5.50 1.20 5.10
February 4.00 5.40 2.40 5.50
March 4.30 5.60 2.90 5.80
April 4.50 5.50 3.60 6.30
May 5.00 6.20 3.50 6.30
June 3.80 5.80 2.10 6.10
July 3.30 5.70 2.20 6.10
August 3.40 5.60 3.40 5.90
September 5.00 5.60 5.00 5.60
October 5.40 5.50 5.60 5.60
2018
January 5.80 3.50 5.40 2.10
February 4.50 3.50 3.20 2.00
March 4.20 3.40 2.80 1.90
April 3.80 3.50 1.60 1.90
May 4.00 3.20 2.10 1.70
June 4.40 3.40 2.50 1.80
July 5.40 3.90 3.40 2.30
August 5.90 3.70 2.50 2.70
September 4.30 3.80 0.90 3.10
October 3.10 3.80 0.10 3.40
November 3.30 3.40 1.00 3.10
December 2.80 3.10 0.40 3.10
2017
January 5.50 7.00 6.50 7.10
February 6.80 7.10 8.20 7.10
March 7.30 7.30 8.60 7.00
April 6.90 6.80 8.40 5.90
May 6.00 5.20 7.10 4.70
June 6.10 5.10 6.30 4.10
July 4.80 4.90 6.30 4.20
August 6.00 6.00 7.90 4.80
September 7.10 6.00 8.60 4.60
October 7.80 5.80 8.80 4.10
November 7.60 5.20 8.40 2.80
December 7.10 4.30 7.30 2.70

(விளம்பரம்) உலகில் எந்தப் பாகத்தில் இருந்தும் இலங்கையிலுள்ள உங்கள் உறவுகளுக்கு உதவி செய்யலாம் hi2world.com ஒன்லைன் ஷாப்பிங் ஊடாக